Aktuell policy gäller de kontaktuppgifter och de personuppgifter som du vid personlig kontakt har lämnat till oss.

Vår målsättning är att du ska känna trygghet när du lämnar personuppgifter till oss. Byrån förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter samt din personliga integritet i enlighet med gällande lag. Känslig information (såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös åskådning och sexuell läggning) registreras inte. Byrån samlar inte in någon automatisk information när du besöker denna webbplats. Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Personuppgifter bevaras inte längre än vad som anses nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Information lämnad till byrån kommer endast lämnas till tredje part förutsatt att du medgivit detta eller byrån enligt lag är skyldig därtill. Personuppgifter används inte i marknadsföringssyfte.

Byråns ambition är att all information ska vara korrekt. För det fall någon uppgift skulle visa sig vara felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du önskar har du rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Du har även en lagenlig rätt att begära korrigering av felaktig data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Tomas Norlander (040–91 12 20).

För ytterligare information om den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilken träder i kraft den
25 maj 2018, hänvisas till Datainspektionen.