Affärsjuridik

Vid drift av ett företag, förening eller annan association uppkommer ofta en stor mängd avtal som dess företrädare måste hantera och ta ställning till, såsom t.ex. leveransavtal, bank- och finansieringsavtal, hyresavtal, anställningsavtal och köpeavtal. Om skriftliga avtal saknas, är bristfälliga eller, för all del, klara och heltäckande kan tvister om tolkning och innehåll uppkomma.

 • Allmänjuridiska frågeställningar
 • Avtalsförhandlingar och upprättande av avtal
 • Bank- och finansieringsjuridik
 • Bolagsrättsliga ärenden
 • Fastighetsjuridik
 • Kredit- och obeståndsfrågor
 • Tvister
Med hjälp av ett kompanjonavtal/aktieägaravtal kan man reglera förhållanden som inte täcks av bolagsordning eller av lagstiftning. Exempel på sådana förhållanden kan vara på vilket sätt delägarna på egen hand för bolagets räkning kan göra inköp, hur värdering av bolaget ska göras vid ett eventuellt utträde i delägarkretsen och på vilket sätt och till vem bolagsandelarna ska avyttras.
Såväl privatpersoner som företag, föreningar och andra associationer har oftast en bankrelation och därmed också lån eller annan finansiering. I dessa sammanhang kan behov av juridisk rådgivning uppstå, exempelvis vad avser lånevillkor, borgensförbindelser och andra säkerheter. För det fall privatperson försätts i konkurs kan denne inte längre självständigt styra över sin ekonomi. Efter avslutad konkurs kvarstår för privatperson obetalda skulder. Däremot vad avser företag, föreningar och andra associationer så innebär oftast en avslutad konkurs att associationen upplöses.
Juristbyrån bistår er vid frågeställningar som angår kreditavtal och finansiell rådgivning. I övrigt kan hjälp erbjudas i alla förekommande ärenden som involverar din bankrelation såsom t.ex. borgensförbindelser, preskription, banksekretess, bankkorts- och fullmaktsfrågor.

Familjerätt och privatjuridik

 • Allmänjuridiska frågeställningar
 • Arvsskiften
 • Bodelning
 • Bouppteckning
 • Familjerättsliga avtal och tvister
 • Fastighets- och boendejuridik
 • Konsumenträtt
 • Testamente
 • Äktenskapsskillnad
Efter avklarad boutredning och efter att dödsboets skulder har betalats ska resterande egendom fördelas mellan arvingar och testamentstagare. Innan fördelning kan ske bör tillgångarna värderas. När dödsbodelägarna har överenskommit hur egendomen ska fördelas ska detta manifesteras i en arvskifteshandling. Om omyndig person är delägare i dödsboet måste arvskiftet godkännas av överförmyndaren. Genom arvskiftet upplöses dödsboet. Om dödsbodelägarna inte är överens om hur värderingen av egendomen ska göras eller hur arvet ska fördelas kan man hos domstol ansöka om skiftesman.
När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning och sådan görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes. Över bodelningen ska en handling upprättas som undertecknas av båda parter. Om parterna inte är överens kan bodelningsförrättare förordnas. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, men inte sådan egendom som är att anse som ”enskild egendom”. I övrigt får varje make i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk.
Är makarna ense får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet. Anledning till en sådan fördelning kan vara önskemål att fastighet på grund av ökade ROT-avdragsmöjligheter ska ägas av båda makarna eller att den ena maken ska ägna sig åt verksamhet som kan innebära ökade ekonomiska risker.
Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. En av skillnaderna jämfört med äktenskap är det faktum att sambor inte har arvsrätt efter varandra och en annan att den egendom som kan bodelas endast är begränsad till vad som anses vara samboegendom. Sambors gemensamma bostad och bohag är enligt sambolagen samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (oavsett vem av samborna som betalat egendomen). Det finns möjlighet att genom s.k. samboavtal överenskomma att bodelning inte ska ske mellan samborna. Ett samboavtal kan rekommenderas om samborna till exempel vid bostadsköp inte ekonomiskt bidrar lika mycket.
Av bestämmelser i Ärvdabalken framgår hur en avliden persons egendom ska fördelas. Om man önskar skapa en annan fördelning av egendomen och/eller tillse att mottagaren ska få viss tillgång såsom ”enskild egendom” kan detta göras genom att upprätta ett testamente. Emellertid har en make giftorätt och bröstarvingar rätt till laglott. Samboförhållanden och förhållanden där det finns s.k. särkullbarn är exempel på förhållanden som bör utredas. Eventuellt bör sedan testamente upprättas i klargörande syfte. Testamentet måste upprättas på visst vis och om detta inte görs skulle det kunna ogiltigförklaras.
Efter ett dödsfall ska bouppteckning göras och den ska lämnas in till Skatteverket för registrering. I bouppteckningen ska bland annat den dödes tillgångar och skulder anges, vilka dödsbodelägarna är, eventuell efterlevande make/makas tillgångar och skulder. Om ny tillgång, skuld eller annan omständighet uppkommer efter registrering av bouppteckningen, ska tilläggsbouppteckning upprättas.
Såväl privatpersoner som företag, föreningar och andra associationer har oftast en bankrelation och därmed också lån eller annan finansiering. I dessa sammanhang kan behov av juridisk rådgivning uppstå, exempelvis vad avser lånevillkor, borgensförbindelser och andra säkerheter. För det fall en privatperson försätts i konkurs kan denne inte längre självständigt styra över sin ekonomi och efter avslutad konkurs kvarstår för privatperson obetalda skulder. Däremot vad avser företag, föreningar och andra associationer så innebär oftast en avslutad konkurs att associationen upplöses.
Juristbyrån hanterar alla förekommande ärenden som involverar din bankrelation såsom t.ex. preskription, banksekretess, bankkorts- och fullmaktsfrågor.
Genom äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Om inte enskild egendom finns ska enligt huvudregeln makarna dela på all egendom vid en äktenskapsskillnad. Äktenskapsförordet reglerar dock inte vem som ska ärva viss egendom. Enligt huvudregeln ärver makarna varandra och denna arvsrätt avser även enskild egendom. Registrering vid Skatteverket krävs för att äktenskapsförordet ska vara giltigt. För att ändra ett äktenskapsförord fordras att ett nytt upprättas och registreras.